ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 196 258 62 196 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 196 196 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 62 196 258 62 196 258