ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 2,851 2,852 1,048 1,048 454 28 482 1 4,353 28 4,382
บริหารธุรกิจ 1 1,851 1,852 676 676 336 28 364 1 2,863 28 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 248 248 248 248
บธ.บ.การจัดการ 344 344 175 175 30 30 549 549
บธ.บ.การตลาด 298 298 220 220 101 101 619 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 201 201 139 139 340 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 387 387 142 142 55 55 584 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 373 150 150 523 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 609 609 244 244 63 63 916 916
บช.บ.การบัญชี 609 609 244 244 63 63 916 916
ศิลปศาสตร์ 391 391 128 128 55 55 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 218 218 72 72 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 105 105 56 56 55 55 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 2,851 2,852 1,048 1,048 454 28 482 1 4,353 28 4,382