ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 1,097 1,257 11 11 36 36 160 1,144 1,304
บริหารธุรกิจ 141 623 764 6 6 14 14 141 643 784
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการ 235 235 6 6 8 8 249 249
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 150 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 136 6 6 142 142
บัญชี 19 349 368 5 5 22 22 19 376 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 349 349 5 5 22 22 376 376
ศิลปศาสตร์ 125 125 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 78 78 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 160 1,097 1,257 11 11 36 36 160 1,144 1,304