ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 649 649 649 649
บริหารธุรกิจ 367 367 367 367
บธ.บ.การจัดการ 114 114 114 114
บธ.บ.การตลาด 122 122 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 81 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 265 265 265 265
บช.บ.การบัญชี 265 265 265 265
ศิลปศาสตร์ 17 17 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 649 649 649 649