ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 1,628 2,254 2 21 23 43 43 628 1,692 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 161 351 512 161 351 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 115 115 115 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 684 891 26 26 207 710 917
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 258 258 26 26 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 126 306 432 2 2 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 126 2 2 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 287 419 21 21 17 17 132 325 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 231 12 12 243 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 17 17 82 82
รวมทั้งหมด 626 1,628 2,254 2 21 23 43 43 628 1,692 2,320