ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 643 643 643 643
บริหารธุรกิจ 365 365 365 365
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 81 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 114 114 114 114
บธ.บ.การตลาด 122 122 122 122
บัญชี 262 262 262 262
บช.บ.การบัญชี 262 262 262 262
ศิลปศาสตร์ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 643 643 643 643