ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 979 980 2 2 28 28 1 1,009 1,010
บริหารธุรกิจ 1 449 450 2 2 28 28 1 479 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บธ.บ.การจัดการ 66 66 1 1 6 6 73 73
บธ.บ.การตลาด 93 93 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 170 170 1 1 22 22 193 193
บัญชี 359 359 359 359
บช.บ.การบัญชี 359 359 359 359
ศิลปศาสตร์ 171 171 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 72 72 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 99 99 99 99
รวมทั้งหมด 1 979 980 2 2 28 28 1 1,009 1,010