ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131 131 131 131
วิทยาศาสตร์ 63 63 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 63 63 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 68 68 68 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 22 22 22 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 131 131 131 131