ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 1,472 1,977 12 12 42 42 505 1,526 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 129 321 450 129 321 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 174 602 776 25 25 174 627 801
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 239 25 25 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 289 388 99 289 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 260 363 12 12 17 17 103 289 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 213 12 12 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 17 17 64 64
รวมทั้งหมด 505 1,472 1,977 12 12 42 42 505 1,526 2,031