ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 623 623 623 623
บริหารธุรกิจ 310 310 310 310
บธ.บ.การจัดการ 146 146 146 146
บธ.บ.การตลาด 38 38 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บัญชี 255 255 255 255
บช.บ.การบัญชี 255 255 255 255
ศิลปศาสตร์ 58 58 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 58 58 58
รวมทั้งหมด 623 623 623 623