ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 255 300 45 255 300
บริหารธุรกิจ 45 220 265 45 220 265
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 12 12
บธ.บ.การจัดการ 91 91 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 89 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 35 35
รวมทั้งหมด 45 255 300 45 255 300