ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 2,691 10 2,910 578 16 594 112 25 9 146 321 3,294 35 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 61 529 6 596 150 5 155 1 1 61 679 12 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 291 291 119 119 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 927 4 1,023 255 11 266 62 25 8 95 154 1,207 23 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 57 57 62 62 119 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 107 107 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 85 85 25 25 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 35 35 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 164 164 164 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 11 11 8 8 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 524 524 87 87 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 119 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 87 87 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 711 767 86 86 50 50 106 797 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 223 223 40 40 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 370 370 45 45 415 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 118 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 209 2,691 10 2,910 578 16 594 112 25 9 146 321 3,294 35 3,650