ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 2,691 10 2,910 578 16 594 112 25 9 146 321 3,294 35 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 486 486 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 164 164 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 118 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 61 529 6 596 150 5 155 1 1 61 679 12 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 291 291 119 119 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 708 4 804 255 11 266 62 25 8 95 154 988 23 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 57 57 62 62 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 85 85 25 25 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 107 107 373 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 35 35 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 11 11 8 8 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 375 375 87 87 462 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 119 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 87 87 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 593 649 86 86 50 50 106 679 785
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 370 370 45 45 415 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 223 223 40 40 263 263
รวมทั้งหมด 209 2,691 10 2,910 578 16 594 112 25 9 146 321 3,294 35 3,650