ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,522 8 1,530 66 66 1,588 8 1,596
การออกแบบ 446 8 454 66 66 512 8 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 135 135 66 66 201 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 142 142 142 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 169 169 169 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 254 254 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 178 178 178 178
ทล.บ.เซรามิก 76 76 76 76
ศิลปกรรม 323 323 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 323 323 323 323
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 180 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 311 311 311 311
รวมทั้งหมด 1,522 8 1,530 66 66 1,588 8 1,596