ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 1,034 1,188 1 1 36 36 154 1,071 1,225
บริหารธุรกิจ 135 608 743 14 14 135 622 757
ปวส.การจัดการ 59 59 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
บธ.บ.การจัดการ 229 229 8 8 237 237
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 143 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 134 134 6 6 140 140
บัญชี 19 302 321 1 1 22 22 19 325 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 302 302 1 1 22 22 325 325
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 154 1,034 1,188 1 1 36 36 154 1,071 1,225