ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 77 97 174 8 8 77 105 182
วิศวกรรมเครื่องกล 26 31 57 6 6 26 37 63
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 6 6 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 49 79 30 49 79
ปวส.ไฟฟ้า 30 30 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 17 38 2 2 21 19 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 77 97 174 8 8 77 105 182