ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 952 952 48 48 44 44 1,044 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 35 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 431 431 22 22 44 44 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 22 22 44 44 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 254 254 26 26 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 26 26 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 190 190 190
รวมทั้งหมด 952 952 48 48 44 44 1,044 1,044