ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 64 238 302 64 238 302
วิศวกรรมเครื่องกล 64 79 143 64 79 143
ปวส.ช่างยนต์ 64 64 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 79 79 79 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 83 83 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 83 83 83 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 64 238 302 64 238 302