ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,032 3,032 596 596 670 32 702 4,298 32 4,330
บริหารธุรกิจ 1,968 1,968 369 369 523 32 555 2,860 32 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.การจัดการ 171 171 68 68 29 29 268 268
บธ.บ.การตลาด 168 168 116 116 92 92 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 124 84 84 208 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 264 264 101 101 18 18 383 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 745 745 312 312 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 289 289 72 72 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 658 658 169 169 46 46 873 873
บช.บ.การบัญชี 658 658 169 169 46 46 873 873
ศิลปศาสตร์ 406 406 58 58 101 101 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 148 148 34 34 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 121 121 24 24 69 69 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 137 137 32 32 169 169
รวมทั้งหมด 3,032 3,032 596 596 670 32 702 4,298 32 4,330