ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,544 10 1,554 36 36 1,580 10 1,590
การออกแบบ 452 10 462 36 36 488 10 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 151 151 36 36 187 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 133 133 133 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 168 168 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 10 10 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 248 248 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 170 170 170 170
ทล.บ.เซรามิก 78 78 78 78
ศิลปกรรม 318 318 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 318 318 318 318
สถาปัตยกรรม 526 526 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 193 193 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 327 327 327 327
รวมทั้งหมด 1,544 10 1,554 36 36 1,580 10 1,590