ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 65 202 267 2 2 65 204 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 28 50 22 28 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 127 151 24 127 151
ปวส.ไฟฟ้า 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 47 66 2 2 19 49 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 46 46 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 65 202 267 2 2 65 204 269