ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1,001 1,002 2 2 1 1,003 1,004
บริหารธุรกิจ 1 408 409 2 2 1 410 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 55 55 2 2 57 57
บธ.บ.การตลาด 60 60 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 215 215 215 215
บัญชี 404 404 404 404
บช.บ.การบัญชี 404 404 404 404
ศิลปศาสตร์ 189 189 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 47 47 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 122 122 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 1,001 1,002 2 2 1 1,003 1,004