ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 654 1,823 2,477 1 1 42 42 654 1,866 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 357 357 17 17 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 17 17 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 172 264 436 172 264 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 202 604 806 25 25 202 629 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 25 25 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 144 347 491 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 251 387 1 1 136 252 388
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 1 1 252 252
รวมทั้งหมด 654 1,823 2,477 1 1 42 42 654 1,866 2,520