ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 654 1,823 2,477 1 1 42 42 654 1,866 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 172 400 572 172 400 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 202 766 968 25 25 202 791 993
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 25 25 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 144 347 491 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 310 446 1 1 17 17 136 328 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 1 1 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 17 17 76 76
รวมทั้งหมด 654 1,823 2,477 1 1 42 42 654 1,866 2,520