ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 568 568 568 568
บริหารธุรกิจ 275 275 275 275
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บธ.บ.การจัดการ 86 86 86 86
บธ.บ.การตลาด 32 32 32 32
บัญชี 242 242 242 242
บช.บ.การบัญชี 242 242 242 242
ศิลปศาสตร์ 51 51 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 51 51 51 51
รวมทั้งหมด 568 568 568 568