ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53 257 310 13 13 53 270 323
บริหารธุรกิจ 53 226 279 13 13 53 239 292
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 72 72 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 108 108 13 13 121 121
บธ.บ.การจัดการ 45 45 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 53 257 310 13 13 53 270 323