ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 794 911 1 1 20 20 117 815 932
บริหารธุรกิจ 117 389 506 12 12 117 401 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
บธ.บ.การจัดการ 94 94 94 94
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 257 257 12 12 269 269
บัญชี 318 318 1 1 8 8 327 327
บช.บ.การบัญชี 318 318 1 1 8 8 327 327
ศิลปศาสตร์ 87 87 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 117 794 911 1 1 20 20 117 815 932