ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 356 15 411 11 11 40 356 26 422
พืชศาสตร์ 2 46 5 53 6 6 2 46 11 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 16 16 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 30 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 6 6 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 33 138 171 33 138 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 33 33 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 138 138 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 1 54 55 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 20 20 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 118 10 132 5 5 4 118 15 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 99 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 5 5 15 15
รวมทั้งหมด 40 356 15 411 11 11 40 356 26 422