ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 968 969 2 2 1 970 971
บริหารธุรกิจ 1 389 390 2 2 1 391 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 54 54 2 2 56 56
บธ.บ.การตลาด 59 59 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 198 198 198 198
บัญชี 396 396 396 396
บช.บ.การบัญชี 396 396 396 396
ศิลปศาสตร์ 183 183 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 46 46 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 117 117 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 968 969 2 2 1 970 971