ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 606 1,781 2,387 1 1 42 42 606 1,824 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 348 348 17 17 365 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 155 155 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 17 17 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 134 134 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 159 261 420 159 261 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 261 261 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 587 782 25 25 195 612 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 36 36 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 100 100 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 281 281 25 25 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 201 201 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 76 76 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 327 449 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 327 327 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 130 258 388 1 1 130 259 389
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 258 258 1 1 259 259
รวมทั้งหมด 606 1,781 2,387 1 1 42 42 606 1,824 2,430