ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 309 2 316 5 309 2 316
พืชศาสตร์ 92 92 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 92 92 92
เรียนรวม 72 72 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 72 72 72 72
วิทยาศาสตร์ 75 75 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 3 38 41 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 32 2 36 2 32 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 32 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 309 2 316 5 309 2 316