ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 237 282 13 13 45 250 295
บริหารธุรกิจ 45 211 256 13 13 45 224 269
ปวส.การจัดการ 30 30 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 15 15
บธ.บ.การจัดการ 40 40 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 104 104 13 13 117 117
ศิลปศาสตร์ 26 26 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 26 26
รวมทั้งหมด 45 237 282 13 13 45 250 295