ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 56 231 287 56 231 287
วิศวกรรมเครื่องกล 56 76 132 56 76 132
ปวส.ช่างยนต์ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 56 231 287 56 231 287