ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 56 231 287 56 231 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 231 231 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 56 231 287 56 231 287