ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 2,939 12 3,167 342 9 351 42 24 12 78 258 3,305 33 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 480 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 130 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 126 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 49 568 6 623 92 4 96 1 1 49 660 11 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 314 88 88 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 139 139 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 4 4 1 1 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 119 832 6 957 125 5 130 24 11 35 119 981 22 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 417 417 27 27 24 24 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 75 75 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 67 13 13 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 82 82 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 5 5 11 11 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 381 381 59 59 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 267 267 59 59 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 678 726 66 66 42 42 90 744 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 432 432 40 40 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 246 246 26 26 272 272
รวมทั้งหมด 216 2,939 12 3,167 342 9 351 42 24 12 78 258 3,305 33 3,596