ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 410 114 524 45 9 54 410 45 123 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 410 410 410 410
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 76 76 76 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 215 215 215 215
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 86 86 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 114 114 45 9 54 45 123 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 37 37 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 15 9 9 24 24
รวมทั้งหมด 410 114 524 45 9 54 410 45 123 578