ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 220 3,330 13 3,563 183 1 184 1 24 21 46 221 3,537 35 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 494 494 494 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
วิศวกรรมเครื่องกล 67 651 6 724 56 1 57 5 5 67 707 12 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 56 56 368 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 1 1 5 5 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 979 7 1,107 50 50 24 16 40 121 1,053 23 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 5 5 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 526 526 9 9 24 24 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 299 299 36 36 335 335
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 16 16 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 426 426 35 35 461 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 305 35 35 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 780 812 42 42 1 1 33 822 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 269 269 13 13 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 511 511 29 29 540 540
รวมทั้งหมด 220 3,330 13 3,563 183 1 184 1 24 21 46 221 3,537 35 3,793