ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 350 18 405 8 8 37 350 26 413
พืชศาสตร์ 11 21 9 41 4 4 11 21 13 45
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 7 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 9 9 4 4 13 13
เรียนรวม 19 179 198 19 179 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 19 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 179 179 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 28 35 7 28 35
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 19 19 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 122 9 131 4 4 122 13 135
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 119 119 119 119
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 37 350 18 405 8 8 37 350 26 413