ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,510 5 1,515 9 9 1,519 5 1,524
การออกแบบ 451 5 456 9 9 460 5 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 160 160 9 9 169 169
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 168 168 168 168
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 123 123 123 123
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 220 220 220 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 153 153 153 153
ทล.บ.เซรามิก 67 67 67 67
ศิลปกรรม 310 310 310 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 310 310 310 310
สถาปัตยกรรม 529 529 529 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 194 194 194 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 330 330 330 330
รวมทั้งหมด 1,510 5 1,515 9 9 1,519 5 1,524