ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 301 18 352 8 8 33 301 26 360
พืชศาสตร์ 11 15 9 35 4 4 11 15 13 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 9 9 4 4 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 15 161 176 15 161 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 15 15 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 161 161 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 17 24 7 17 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 108 9 117 4 4 108 13 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 107 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 33 301 18 352 8 8 33 301 26 360