ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 301 18 352 8 8 33 301 26 360
พืชศาสตร์ 11 15 9 35 4 4 11 15 13 39
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 9 9 4 4 13 13
เรียนรวม 15 161 176 15 161 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 15 15 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 161 161 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 17 24 7 17 24
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 108 9 117 4 4 108 13 121
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 107 107 107
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 33 301 18 352 8 8 33 301 26 360