ข้อมูลตอบประกัน (SAR) แบ่งตามประเภทบุคลากร (ภาพรวม)ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561