ข้อมูลตอบประกัน (SAR) แบ่งตามประเภทบุคลากร (ภาพรวม)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560