ข้อมูลอาจารย์ประจำตามเกนณ์ สกอ. แบ่งตามเพศ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560