ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 266 266 372 372 159 159 132 132 2 2 931 931
บริหารธุรกิจ 69 69 204 204 114 114 90 90 1 1 478 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 23 95 95 52 52 32 32 1 1 203 203
บธ.บ.การตลาด 19 19 52 52 27 27 15 15 113 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 39 39 35 35 43 43 144 144
บัญชี 80 80 152 152 31 31 34 34 1 1 298 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 80 80 132 132 31 31 34 34 1 1 278 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 16 16 14 14 8 8 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 14 14 8 8 38 38
รวมทั้งหมด 266 266 372 372 159 159 132 132 2 2 931 931