ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 30 312 346 87 433 258 35 293 185 185 11 11 94 94 1,176 152 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 19 35 35 49 49 14 14 11 11 2 2 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 11 11 40 40 14 14 11 11 2 2 97 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 9 9 33 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 123 30 153 162 40 202 81 35 116 57 57 39 39 462 105 567
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 2 2 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 91 30 121 58 40 98 61 35 96 43 43 3 3 256 105 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 17 15 15 20 20 14 14 66 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 34 34 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 67 67 75 37 112 63 63 71 71 31 31 307 37 344
ปวส.ช่างโยธา 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 55 37 92 63 63 71 71 30 30 286 37 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 73 74 10 84 65 65 43 43 22 22 277 10 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 11 22 22 18 18 16 16 22 22 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 52 10 62 47 47 27 27 188 10 198
รวมทั้งหมด 282 30 312 346 87 433 258 35 293 185 185 11 11 94 94 1,176 152 1,328