ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 475 38 513 501 45 546 202 3 205 179 1 180 19 19 1,376 87 1,463
บริหารธุรกิจ 267 38 305 278 45 323 85 3 88 81 1 82 14 14 725 87 812
ปวส.การจัดการ 36 36 58 58 4 4 98 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 47 66 66 2 2 115 115
บธ.บ.การจัดการ 74 27 101 33 28 61 30 30 30 30 1 1 168 55 223
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 11 90 84 17 101 30 3 33 21 1 22 7 7 221 32 253
บัญชี 148 148 159 159 70 70 63 63 4 4 444 444
ปวส.การบัญชี 33 33 24 24 3 3 60 60
บช.บ.การบัญชี 115 115 135 135 70 70 63 63 1 1 384 384
ศิลปศาสตร์ 60 60 64 64 47 47 35 35 1 1 207 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 31 31 15 15 6 6 1 1 79 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 33 33 32 32 29 29 128 128
รวมทั้งหมด 475 38 513 501 45 546 202 3 205 179 1 180 19 19 1,376 87 1,463