ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 36 9 45 30 13 43 40 40 12 4 16 168 26 194
วิทยาศาสตร์ 20 20 20 9 29 18 13 31 29 29 5 4 9 92 26 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 4 9 5 4 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 20 9 29 18 13 31 29 29 87 22 109
อุตสาหกรรมเกษตร 30 30 16 16 12 12 11 11 7 7 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 30 30 16 16 12 12 11 11 69 69
รวมทั้งหมด 50 50 36 9 45 30 13 43 40 40 12 4 16 168 26 194