ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 791 10 801 614 41 655 387 387 288 8 296 101 17 118 2,181 76 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 74 10 84 75 75 72 72 43 43 264 10 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 23 23 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 10 15 7 7 9 9 21 10 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 31 31 36 36 20 20 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 162 162 125 125 44 44 48 48 5 5 384 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 58 58 44 44 48 48 3 3 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 205 205 132 132 96 96 33 33 755 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 14 14 6 6 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 40 40 28 28 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 9 9 1 1 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 61 61 60 60 45 45 9 9 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 47 47 35 35 33 33 13 13 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 46 46 37 37 18 18 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 95 26 121 69 69 57 57 29 14 43 368 40 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 41 29 26 55 8 10 18 78 36 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 77 66 66 69 69 57 57 21 4 25 290 4 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 114 15 129 70 70 44 8 52 34 3 37 410 26 436
ปวส.ช่างโลหะ 37 37 27 27 12 12 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 30 30 1 1 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 57 15 72 70 70 44 8 52 21 3 24 262 26 288
รวมทั้งหมด 791 10 801 614 41 655 387 387 288 8 296 101 17 118 2,181 76 2,257