ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 181 181 153 153 84 84 68 68 59 59 545 545
พืชศาสตร์ 3 3 67 67 22 22 20 20 13 13 125 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 3 3 6 6
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 5 5 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 22 22 20 20 8 8 111 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 139 139 139 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 121 121 121 121
วิทยาศาสตร์ 25 25 32 32 20 20 13 13 42 42 132 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 42 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 17 17 3 3 21 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 24 15 15 13 13 13 13 65 65
สัตวศาสตร์และประมง 44 44 34 34 27 27 3 3 108 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 29 22 22 23 23 2 2 76 76
วท.บ.ประมง 8 8 12 12 4 4 24 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 14 14 10 10 8 8 8 8 1 1 41 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 8 8 8 8 8 8 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 181 181 153 153 84 84 68 68 59 59 545 545