ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 186 214 214 56 56 45 45 8 8 509 509
บริหารธุรกิจ 176 176 194 194 39 39 30 30 8 8 447 447
ปวส.การจัดการ 38 38 36 36 7 7 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 32 32 57 57
บธ.บ.การจัดการ 60 60 65 65 37 37 30 30 1 1 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 53 53 61 61 2 2 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
รวมทั้งหมด 186 186 214 214 56 56 45 45 8 8 509 509