ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 249 1 250 302 302 169 169 147 147 85 6 91 952 7 959
พืชศาสตร์ 58 58 73 73 50 50 32 32 22 22 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 23 23 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 49 49 50 50 50 50 32 32 22 22 203 203
วิทยาศาสตร์ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 108 108 124 124 54 54 62 62 22 22 370 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.ประมง 10 10 11 11 2 2 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 69 69 62 62 31 31 52 52 13 13 227 227
วท.บ.ประมง 14 14 34 34 23 23 10 10 6 6 87 87
อุตสาหกรรมเกษตร 68 1 69 87 87 47 47 19 19 41 6 47 262 7 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 26 26 31 31 20 20 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 6 6 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 20 20 31 31 15 15 1 1 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 30 30 16 16 4 4 12 12 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 8 6 14 8 7 15
รวมทั้งหมด 249 1 250 302 302 169 169 147 147 85 6 91 952 7 959