ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 899 500 1,399 970 666 1,636 672 615 1,287 442 404 846 51 52 103 3,034 2,237 5,271
บริหารธุรกิจ 560 347 907 630 435 1,065 374 400 774 288 310 598 34 24 58 1,886 1,516 3,402
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 32 32 34 34 7 7 73 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 53 53 84 84 51 51 62 62 3 3 253 253
บธ.บ.การจัดการ 134 69 203 171 147 318 85 131 216 82 65 147 7 8 15 479 420 899
บธ.บ.การตลาด 145 143 288 124 122 246 56 104 160 32 104 136 6 8 14 363 481 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 72 31 103 80 97 177 90 87 177 38 92 130 280 307 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 124 104 228 104 69 173 92 78 170 74 49 123 10 8 18 404 308 712
บัญชี 220 90 310 230 158 388 191 157 348 107 65 172 13 28 41 761 498 1,259
ปวส.การบัญชี 36 36 75 75 6 6 117 117
บช.บ.การบัญชี 184 90 274 155 158 313 191 157 348 107 65 172 7 28 35 644 498 1,142
ศิลปศาสตร์ 119 63 182 110 73 183 107 58 165 47 29 76 4 4 387 223 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 36 125 83 37 120 64 58 122 47 29 76 4 4 287 160 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 27 57 27 36 63 43 43 100 63 163
รวมทั้งหมด 899 500 1,399 970 666 1,636 672 615 1,287 442 404 846 51 52 103 3,034 2,237 5,271