ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 153 153 154 154 166 166 19 19 15 15 507 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 123 123 143 143 147 147 1 1 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 89 89 83 83 1 1 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 29 24 24 33 33 86 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 30 30 31 31 93 93
สหวิทยาการ 30 30 11 11 19 19 19 19 14 14 93 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 30 11 11 19 19 19 19 79 79
รวมทั้งหมด 153 153 154 154 166 166 19 19 15 15 507 507